Regulamin rajdu

GALICJA GRAVEL oraz Łemko Gravel są ultra maratonami rowerowym przeznaczonymi dla osób posiadających duże doświadczenie i bardzo dobre przygotowanie fizyczne w długodystansowej jeździe na rowerze. Organizatorem Rajdów jest Stowarzyszenie VELO GALICJA z siedzibą w Głogowie Małopolskim, wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000889555. Celem Rajdów jest propagowanie turystyki rowerowej jako zdrowego i ekologicznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz promocję turystyczną terenów przez, które przebiega trasa Rajdów. GALICJA GRAVEL oraz Łemko Gravel,prowadzą jednymi z najciekawszych i najmniej eksplorowanych terenów Polski południowo-wschodniej, co ma zagwarantować uczestnikom nieskrępowany kontakt z naturą oraz możliwość poznania miejsc oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych.  Termin startu Rajdu wyznaczony jest na: 

dystans Galicja Gravel 500km 26.07.2024 i potrwa do 28.07.2024

dystans Łemko Gravel 425km 26.07.2024 i potrwa do 28.07.2024

dystans 100km, Łemko 250km, Galicja 300km  27.07.2024

Sam start może odbyć się zarówno z peletonu jak i z podziałem na grupy.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Galicja Gravel Race oraz Łemko Gravel są rajdem rowerowym i nie mają charakteru zawodów sportowych.
 3. Rajdy są  organizowane przez Stowarzyszenie VELO GALICJA zwane dalej Organizatorem.
 4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom możliwości rejestracji przebiegu rajdu przy pomocy urządzeń GPS, co daje podstawę do sporządzenia klasyfikacji czasu oraz uczestników Rajdu. Klasyfikacja służy do wręczania nagród oraz promocji wydarzenia w ogólnodostępnych mediach w tym społecznościowych.
 5. Udział w Rajdzie może wziąć udział tylko i wyłącznie osoba (zwana dalej Uczestnikiem) pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Udział w Rajdzie jest dobrowolny, a każdy z Uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność ,co potwierdza podpisane stosowne oświadczenie uczestnika.
 7. Uczestnik biorący udział w Rajdzie nie może być w jego trakcie pod wpływem środków odurzających bądź dopingujących znajdujących się na liście Polskiej Agencji Antydopingowej. W sytuacji ujawnienia okoliczności potwierdzających stosowanie zabronionych substancji, o których mowa powyżej Uczestnik, zostanie przez Organizatora zdyskwalifikowany.
 8. Trasa rajdu dla dystansu Galicja Gravel obejmuje ok 500 km, a limit czasowy na jej pokonanie wynosi 66h.
 9. Trasa rajdu dla dystansu ultra obejmuje ok 425 km, a limit czasowy na jej pokonanie wynosi 66h.

       Dla dystansu 100 km limit czasowy wynosi 10h

 1. ZASADY I FORMUŁA RAJDU
 2. Trasę rajdu dla obu dystansów należy pokonać rowerem, który będzie napędzany tylko i wyłącznie siłą mięśni Uczestnika. Zabronione jest korzystanie z rowerów posiadających mechaniczne, spalinowe bądź elektryczne wspomaganie zespołu napędowego roweru Uczestnika.
 3. Rajd dla dystansu 400km i 500km rozgrywany jest w formule samowystarczalności, ale z możliwością wcześniejszej rezerwacji noclegów na trasie rajdu, co oznacza, że Uczestnik może korzystać tylko i wyłącznie z rzeczy i zasobów, które ma ze sobą od momentu startu w Rajdzie. Zabronione jest korzystanie ze wsparcia osób z zewnątrz chyba, że takowa pomoc jest dostępną w takim samym zakresie i okresie trwania dla każdego uczestnika Rajdu. Dla dystansu 100km zasada samowystarczalności nie obowiązuje.
 4. Uzupełnianie zapasów oraz noclegi możliwe są tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla każdego startującego. 
 5. Organizator nie zapewnia noclegów dla uczestników Rajdu.
 6. Zabronione jest opuszczanie trasy rajdu oraz zmiana jej przebiegu. Dopuszcza się zejście z trasy Rajdu w dowolnym celu, ale dla spełnienia warunku ukończenia Rajdu, niezbędnym jest powrót Uczestnika Rajdu na trasę dokładnie w tym samym miejscu, w którym ją opuścił.
 7. Dopuszcza się pomoc i wsparcie pomiędzy uczestnikami Rajdu bez negatywnych konsekwencji dla udzielającego jak i otrzymującego pomoc Uczestnika.
 8. W trakcie Rajdu uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu Rajdu, co potwierdza podpisanie Deklaracji uczestnika Rajdu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze szczególnym uwzględnieniem Prawa o Ruchu Drogowym oraz własności prywatnej.
 9. Ze względu na fakt, iż zdecydowana część trasy prowadzi w terenach objętych prawną ochroną środowiskową każdy Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania zasad ochrony przyrody w tym w szczególności zachowania porządku i nie zaśmiecania trasy Rajdu.
 10. Czas udziału Uczestnika w Rajdzie liczony jest non stop od momentu startu do momentu przekroczenia linii mety przez Uczestnika wyznaczonej przez Organizatora.
 11. Zapisy do Rajdu odbywają się tylko i wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej Rajdu.
 12. Opłaty, zasady ich regulowania oraz liczba uczestników są publikowane na stronie internetowej Rajdu.
 13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie spowodowane.
 14. Organizator w tym osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.

III. WARUNKI TECHNICZNE DLA UCZESTNIKÓW

 1. Każdy z uczestników dystansu Łemko i Galicja zobowiązany jest do posiadania w momencie startu oraz przez cały przebieg rajdu aż do linii mety następującego wyposażenia:
 • sprawnego technicznie roweru (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)), dotyczy również uczestników dystansu 100km.
 • kasku rowerowego , (dotyczy również uczestników dystansu 100km)
 • narzędzia rowerowe np. multitool
 • oświetlenia przedniego roweru (białe oświetlające) i tylnego (czerwone) posiadającego wbudowany system zasilania wraz z możliwością ładowania, pozwalający na oświetlenie uczestnika oraz drogi w trakcie trwania rajdu
 • telefonu (dotyczy również uczestników dystansu 100km)
 • trackera GPS dostarczonego przez organizatora i będący oficjalnym urządzeniem rejestrującym przebieg Rajdu Uczestnika (dotyczy również dystansu 100 km)
 • dowodu osobistego lub paszportu.
 • powerbank
 • urządzenia do nawigacji i zapisu trasy

IV.TRASA I WYŚCIG

 1.   Rajd na wszystkich dystansach odbędzie się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.
 2.   Szczegółowa trasa wraz z jej przebiegiem, godziną i miejscem startu oraz informacjami technicznymi, organizator przekaże w komunikacie startowym opublikowanym na stronie Rajdu najpóźniej na tydzień przed startem Rajdu.
 3.   Ze względu na charakter i czas trwania Rajdu na dystansie Łemko Gravel i Galicja Gravel organizator, nie rekomenduje podróżowania po zmroku i jazdy non stop, ale nie jest to zabronione.
 4.   Trackery w które Organizator wyposaży wszystkich uczestników, dadzą możliwość śledzenia pozycji Uczestnika rajdu bezpośrednio ze strony organizatora i/lub dostawcy usługi.
 5.   Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do zwrotu trackera, w który wyposażył go Organizator od razu po przekroczeniu mety.
 6.   Uszkodzenie, zgubienie lub brak zwrotu trackera przez Uczestnika będzie skutkowało obciążeniem go przez Organizatora opłatą w kwocie 600 PLN
 7.   Łączny limit uczestników Rajdu dla wszystkich dystansów wynosi 750 miejsc, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników.
 8.   W razie awarii trackera lub innej sytuacji wymagającej weryfikacji czasu ukończenia Rajdu przez uczestnika, organizator jest uprawniony do zażądania od Uczestnika przedstawienia zapisu śladu przejechanej trasy rajdu z urządzenia uczestnika.
 9. OPŁATY
 10.   Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapisanie się do udziału w Rajdzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora oraz uregulowanie opłaty startowej.
 11.   Od 01.09.2023 do 30.04.2023 opłata startowa dla dystansu Łemko Gravel i Galicja Gravel wynosi 469PLN oraz dla dystansu 100km odpowiednio 199PLN . Od 01.05.2024 do 15.07.2023 opłata startowa dla dystansu Łemko Gravel i Galicja Gravel wynosi 499PLN oraz dla dystansu 100km odpowiednio 220PLN . Termin zakończenia zapisów na wszystkie dystanse upływa z dniem 15.07.2023 lub z dniem zapełnienia listy startowej liczbą 750 zawodników dla wszystkich  dystansów łącznie. W zakresie kolejności zapisów oraz wysokości opłat, decyduje data zaksięgowania opłaty startowej na rachunku bankowym Organizatora.
 12.   Uczestnik Rajdu ma prawo do zwrotu 100% opłaty startowej do dnia 01.05.2023, a od 02.05.2023 do 30.06.2023 zwrot jest możliwy w formie vouchera na następną edycje rajdu. Po tym terminie Organizator przeznaczy całość opłat startowych na wydatki związane z organizacją Rajdu, w związku z czym Uczestnik traci prawo do zwrotu Opłaty startowej.
 1.   Rezygnacja z udziału w Rajdzie wymaga pisemnej formy i przesłania jej na adres mailowy organizatora.

VI.NAGRODY ORAZ PAKIET STARTOWY

 1.   Każdy uczestnik Rajdu otrzyma pakiet startowy oraz prawo do otrzymania nagrody za udział w Rajdzie.  Prawo do pełnego pakietu startowego jest uwarunkowane przelewem za opłatę startową na konto organizatora do dnia 15.07.2024. Po tym terminie w sytuacji braku zaksięgowania wpłaty Uczestnik, traci prawo otrzymania od Organizatora zestawu akcesoriów oraz odzieży z logiem Rajdu.
 2.   Pakiet startowy zawiera minimum poniższe elementy, a dodatkowe elementy pakietów startowych są opisane na stronie organizatora w zakładce "zapisz się"
 3. a) Dla dystansu Galicja Gravel oraz Łemko Gravel:
 • Numer startowy 
 • Tracker GPS
 • Możliwość depozytu
 • Pamiątkowy medal
 • Wstęp na imprezę integracyjną w przeddzień Rajdu
 • Posiłek regeneracyjny
 1. b) Dla dystansu 100km
 • Numer startowy 
 • Tracker GPS
 • Możliwość depozytu
 • Pamiątkowy medal
 • Posiłek regeneracyjny
 •  
 1.   Organizator zapewnia nagrody, które są przyznawane w kategoriach :
 • Open, w której laureatami zostają 3 osoby z najkrótszym czasem przejazdu dystansu Galicja Gravel oraz Łemko Gravel
 • Open 100km , w której laureatami zostaną 3 osoby z najkrótszym czasem przejazdu dystansu 100km
 • Najszybsza Kobieta, w której laureatami zostaną po 3 kobiety z najkrótszym czasem przejazdu dystansów Łemko i Galicja Gravel
 • Najszybsza kobieta 100km, w której laureatami zostaną 3 kobiety z najkrótszym czasem przejazdu dystansu 100km
 1.   Szczegółowe zasady przyznawania nagród regulują „Zasady przyznawania Nagród” opublikowane na stronie internetowej Rajdu.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 3.   Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Podkarpackie Gravel Festival oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Rajdzie.
 4.   Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Stowarzyszenie VELO GALICJA z siedzibą w Głogowie Małopolskim.
 5.   Organizator ma prawo do odwołania Maratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora w szczególności sytuacji pandemicznej związanej z Covid-19, decyzjami administracyjnymi władz państwowych, działaniami siły wyższej.
 6.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 7.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie. W sytuacji zmiany regulaminu Organizator zobowiązuje się do publikacji zmian na stronie internetowej Rajdu nie później niż 24h od dokonanych zmian.
Brak produktów dla wybranych kryteriów